Informatie over de verwerking van persoonsgegevens

Basisinformatie

Kielle wil transparant zijn over de verwerking van persoonsgegevens en verstrekt daarom de volgende informatie.

Kielle GmbH, Südwestkorso 14, 12163 Berlijn, Duitsland, ingeschreven bij de arrondissementsrechtbank Charlottenburg (Berlijn) HRB 218528 B (hierna te noemen: ‘kielle’) exploiteert de website www.kielle.de (hierna te noemen: de ‘website’).  Als verwerkingsverantwoordelijke stelt kielle alles in het werk om de privacy van alle klanten en andere betrokkenen te beschermen en garandeert kielle de vertrouwelijkheid van alle door haar verwerkte persoonsgegevens.

In het kader van deze informatie wordt onder Gebruiker verstaan een persoon die de website heeft bezocht of per e-mail, telefoon of contactformulier contact met kielle heeft opgenomen.

De verwerking van de persoonsgegevens van Gebruikers vindt plaats in overeenstemming met Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens, zoals gewijzigd, en andere gerelateerde regelgeving.


Verwerking van persoonsgegevens

Kielle verwerkt de persoonsgegevens van Gebruikers uitsluitend voor de hieronder genoemde doeleinden. Gebruikers zijn niet verplicht hun persoonlijke gegevens aan kielle te verstrekken. In sommige gevallen kan dit echter noodzakelijk zijn om gebruik te kunnen maken van de op de website aangeboden producten en diensten. Persoonsgegevens kunnen handmatig of geautomatiseerd worden verwerkt in verband met de hieronder beschreven context en doeleinden.
 

1. Behandeling van verzoeken en vragen

Doel van de verwerking van persoonsgegevens:

Kielle verwerkt persoonsgegevens om een functioneel communicatiesysteem te beheren dat het nodige contact met Gebruikers mogelijk maakt.

Categorieën van verwerkte gegevens:

Voor dit doel kan Kielle de persoonsgegevens van Gebruikers verwerken die Gebruikers verstrekken in het kader van hun vraag of verzoek, met name voor- en achternaam, telefoonnummer, e-mailadres enz.

Rechtsgrondslag voor de verwerking:

Kielle verwerkt de persoonsgegevens van Gebruikers op basis van haar gerechtvaardigde belang om aan de verzoeken van Gebruikers te voldoen met het oog op de exploitatie van een functionele website.

Verwerkingstijd:

Kielle verwerkt persoonsgegevens voor dit doel gedurende de periode van de behandeling van het verzoek en voor nog eens een periode van 5 jaar.
 

2. Naleving van wettelijke verplichtingen

Doel van de verwerking van persoonsgegevens:

Kielle verwerkt ook persoonsgegevens omdat zij daartoe in sommige gevallen verplicht is door de wetgeving die op het bedrijf van toepassing is.

Categorieën van verwerkte gegevens:

Daartoe verwerkt kielle de gegevens die zij volgens de wet in specifieke gevallen moet verwerken.

Rechtsgrondslag voor de verwerking:

Kielle verwerkt persoonsgegevens om te voldoen aan de verplichtingen die de wet haar oplegt.

Verwerkingstijd:

Kielle verwerkt persoonsgegevens voor dit doel gedurende de periode die in het specifieke geval wettelijk is voorgeschreven.
 

3. Bescherming van een gerechtvaardigd belang

Doel van de verwerking van persoonsgegevens:

Kielle verwerkt persoonsgegevens met het oog op het eventuele opeisen van haar rechten of om zich in geval van een geschil te kunnen verdedigen.

Categorieën van verwerkte gegevens:

Kielle kan in dit geval de persoonsgegevens van Gebruikers met betrekking tot elk individueel geval verwerken, zoals voor- en achternaam, e-mailadres en telefoonnummer.

Rechtsgrondslag voor de verwerking:

Kielle verwerkt de persoonsgegevens op grond van een gerechtvaardigd belang, zowel van haarzelf als van haar Gebruikers.

Verwerkingstijd:

Kielle verwerkt persoonsgegevens voor dit doel gedurende een periode van 5 jaar vanaf het begin van de verwerking van de persoonsgegevens, tenzij in een specifiek geval wettelijk een langere verwerkingstermijn is voorgeschreven.

 

4. Verwerking van toegangsgegevens tijdens het bezoek aan de website

Doel van de verwerking van persoonsgegevens:

Serverlogbestanden worden aangemaakt en opgeslagen om de technologische veiligheid te handhaven.

Categorieën van verwerkte gegevens:

Bij een bezoek aan de website worden bepaalde toegangsgegevens automatisch verwerkt als zogenaamde serverlogs. Specifiek betreft het de verwerking van de volgende gegevens: (i) naam van de bezochte webpagina; (ii) gebruikte browserversie/type; (iii) besturingssysteem van de gebruiker; (iv) vorige bezochte webpagina (verwijzende URL); (v) tijdstip van het serververzoek; (vi) volume van de overgedragen gegevens; (vii) hostnaam van de toegang hebbende computer (IP-adres). Deze informatie stelt kielle niet in staat om de Gebruiker persoonlijk te identificeren, maar het IP-adres wordt wel als een persoonsgegeven beschouwd.

Rechtsgrondslag voor de verwerking:

Kielle verwerkt persoonsgegevens op grond van haar gerechtvaardigde belang om technologische veiligheid tot stand te brengen en te handhaven.

Verwerkingstijd:

De gegevens in de serverlogbestanden worden door kielle gedurende een periode van 5 jaar verwerkt.


Andere ontvangers van persoonsgegevens

Persoonsgegevens kunnen worden doorgegeven aan overheidsinstanties of aan contractpartners van kielle.
 

1. Overheidsinstanties

Kielle verstrekt persoonsgegevens alleen aan overheidsinstanties op basis van instructies van betrokkenen en in gevallen waarin dit wettelijk vereist is, of ter bescherming van de gerechtvaardigde belangen van kielle of van derden.

2. Contractpartners

Kielle kan ook persoonsgegevens doorgeven aan contractpartners indien dit passend is en in verhouding staat tot het doel van de verwerking.

Verleners van diensten gerelateerd aan de communicatie met klanten

Persoonsgegevens worden door kielle gedeeld met bepaalde partners die kielle helpen bij de communicatie met klanten, zoals bij het gebruik van het contactformulier. Gedeelde gegevens kunnen zijn: voor- en achternaam, e-mailadres, telefoonnummer.

Daktela s.r.o.
Pod Krejcárkem 975
130 00 Praha 3
IČO: 27232263
DIČ: CZ27232263

Verleners van technische diensten gerelateerd aan de exploitatie van de website

Kielle deelt ook persoonsgegevens met technische dienstverleners die verbonden zijn aan de website. Gedeelde gegevens kunnen zijn: voor- en achternaam, e-mailadres, telefoonnummer, IP-adres.

Microsoft Corporation
One Microsoft Way
Redmond, WA 98052-6399
USA
Tax nr. 91-1144442

Etnetera a.s.
Jankovcova 1037/49
170 00 Praha 7
IČO: 25103814
DIČ: CZ25103814

Andere contractpartners

Císek, advokátní kancelář s.r.o.
Jana Babáka 2733/11
612 00 Brno
IČO: 09761098
DIČ: CZ09761098

Van tijd tot tijd kunnen wij uw persoonsgegevens ook doorgeven aan andere contractpartners wanneer dit passend is en in verhouding staat tot het doel van de verwerking.

 

Cookies

Kielle kan ook persoonsgegevens verwerken in het kader van cookies; zie voor meer informatie het Cookiebeleid.

 

Gebruikersrechten

Recht op toegang tot persoonsgegevens

Gebruikers hebben het recht te vernemen of hun persoonsgegevens worden verwerkt en indien dit het geval is, om toegang te krijgen tot die gegevens. Indien Gebruikers een vraag of verzoek hebben met betrekking tot de verwerking van hun persoonsgegevens, kunnen zij contact opnemen met kielle.

Recht op rectificatie van persoonsgegevens

Indien Gebruikers van mening zijn dat de door kielle verwerkte gegevens onjuist of onvolledig zijn, heben ze het recht om correctie of aanvulling te eisen.

Recht op wissen

Indien Gebruikers verzoeken om verwijdering van hun persoonsgegevens, zal kielle deze persoonsgegevens verwijderen indien (i) deze niet langer noodzakelijk zijn voor de doeleinden waarvoor zezijn verzameld of anderszins verwerkt; (ii) de Gebruiker zijn toestemming voor de verwerking van de persoonsgegevens heeft ingetrokken, de gegevens zijn verwerkt op basis van toestemming en er geen verdere rechtsgrondslag is voor de verwerking ervan; (iii) de Gebruiker een klacht heeft ingediend over de verwerking en er geen dwingende rechtsgrond is voor de verdere verwerking van de persoonsgegevens van de Gebruiker; (iv) de verwerking onwettig is; of (v) de wettelijke verplichting om de persoonsgegevens te verwerken op grond van het nationale recht of het recht van de Europese Unie is komen te vervallen.

Recht op beperking van de verwerking van persoonsgegevens

Totdat kielle eventuele geschillen over de verwerking van persoonsgegevens van Gebruikers heeft opgelost, hebben Gebruikers het recht om te verzoeken om beperking van de verwerking van hun persoonsgegevens. In geval van beperking van de verwerking mogen de persoonsgegevens van de Gebruiker alleen worden verwerkt met toestemming van de Gebruiker of voor de vaststelling, uitoefening of verdediging van rechtsvorderingen, voor de bescherming van de rechten van derden of om redenen van dringend algemeen belang van de Europese Unie of een van haar lidstaten.

Recht op gegevensoverdraagbaarheid

Gebruikers hebben het recht om de op hen betrekking hebbende persoonsgegevens te verkrijgen (i) die ze aan ons hebben verstrekt; (ii) die worden verwerkt op basis van toestemming of een contract; en (iii) die automatisch door ons worden verwerkt; dit alles in een gestructureerd, algemeen gebruikt en machinaal leesbaar formaat. Evenzo hebben Gebruikers het recht om deze gegevens over te dragen aan een andere 'verwerkingsverantwoordelijke' . Indien de uitoefening van dit recht echter de rechten en vrijheden van andere personen zou aantasten, zal kielle het verzoek van de Gebruiker niet inwilligen.

Recht om een klacht in te dienen

Gebruikers hebben het recht om een klacht in te dienen tegen de verwerking van persoonsgegevens met het oog op de uitvoering van een handeling van algemeen belang, de uitoefening van het openbaar gezag of de bescherming van de gerechtvaardigde belangen van kielle of van derden. Als kielle vervolgens niet het bestaan van een dwingend gerechtvaardigd belang voor de verwerking van de persoonsgegevens aantoont dat zwaarder weegt dan de belangen van de Gebruikers of hun rechten en vrijheden, of als kielle niet de noodzaak van de verwerking van de persoonsgegevens aantoont voor de vaststelling, uitoefening of verdediging van rechtsvorderingen, zal kielle de verwerking van de persoonsgegevens op basis van de klacht zonder onnodige vertraging beëindigen. Gebruikers hebben ook het onvoorwaardelijke recht om een klacht in te dienen tegen de verwerking van hun persoonsgegevens voor direct-marketingdoeleinden.

Recht om toestemming in te trekken

Gebruikers hebben altijd het recht om hun eerder gegeven toestemming voor de verwerking van hun persoonsgegevens in te trekken. De intrekking van de toestemming heeft echter geen terugwerkende kracht ten aanzien van de rechtmatigheid van de verwerking van persoonsgegevens op basis van de eerdere toestemming; de intrekking heeft alleen gevolgen voor de latere verwerking. Nadat de Gebruiker dit recht heeft uitgeoefend beëindigt kielle de verwerking van de betreffende persoonsgegevens zonder onnodige vertraging.

Gebruikers kunnen verzoeken betreffende de uitoefening van bovengenoemde rechten en vragen betreffende de verwerking van persoonsgegevens  richten aan het e-mailadres info@kielle.nl.

Kielle zal dan zo spoedig mogelijk, uiterlijk binnen 1 maand, aan het verzoek van de Gebruiker voldoen (in uitzonderlijke gevallen kan dit recht worden beperkt, bijvoorbeeld in geval van een bedreiging van de rechten van derden). In geval van twijfel over de naleving van de verplichtingen, kunnen Gebruikers contact opnemen met kielle op info@kielle.nl of, in voorkomend geval, een klacht indienen bij de nationale toezichthoudende autoriteit.