Informácie o spracovaní osobných údajov

Základné informácie

Cieľom kielle je transparentný prístup k spracovaniu osobných údajov, a preto podáva nasledujúce informácie.

Spoločnosť kielle GmbH, Südwestkorso 14, 12163 Berlin, Nemecko, zapísaná na District Court of Charlottenburg (Berlin) HRB 218528 B (ďalej len „kielle“), prevádzkuje webové stránky www.kielle.de (ďalej tiež „webové stránky“).  Kielle ako prevádzkovateľ osobných údajov vynakladá všetko úsilie, aby chránil súkromie všetkých zákazníkov a iných dotknutých osôb, a zaručuje dôverné zaobchádzanie so všetkými osobnými údajmi, ktoré spracováva.

Na účely tejto informácie sa nasledujúcimi pojmami rozumie Používateľom osoba, ktorá navštívila webové stránky alebo sa skontaktovala so spoločnosťou kielle prostredníctvom e-mailu, telefónu či kontaktného formulára.

Spracúvanie osobných údajov Používateľov prebieha v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb v súvislosti so spracovaním osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov, v znení neskorších predpisov, a ďalšími súvisiacimi predpismi.


Spracovanie osobných údajov

Kielle spracováva osobné údaje Používateľov iba na účely vymenované nižšie. Používatelia nie sú povinní spoločnosti kielle svoje osobné údaje poskytnúť. V niektorých prípadoch to však môže byť nevyhnutné na využitie ponuky tovaru a služieb na webových stránkach. Osobné údaje sa môžu z hľadiska rozsahu a účelov opísaných nižšie spracúvať manuálne aj automatizovane.

 

1. Vybavovanie požiadaviek a dopytov

Účel spracovania osobných údajov:

Kielle spracováva osobné údaje na účely prevádzkovania funkčného komunikačného systému, ktorý umožňuje potrebný kontakt s Používateľmi.

Kategórie spracúvaných údajov:

Kielle môže na tento účel spracovávať také osobné údaje Používateľov, ktoré Používatelia poskytnú v rámci svojho dopytu alebo požiadavky, typicky meno, priezvisko, telefónne číslo, e-mailovú adresu a pod.

Právny základ spracovania:

Kielle spracováva osobné údaje Používateľov na základe svojho oprávneného záujmu na riešení požiadaviek Používateľov na účely prevádzkovania funkčných webových stránok.

Obdobie spracovania:

Kielle osobné údaje na tento účel spracováva po obdobie vybavenia požiadavky a ďalej 5 rokov.
 

2. Plnenie právnych povinností

Účel spracovania osobných údajov:

Spoločnosť Kielle spracováva osobné údaje aj preto, že mu to v niektorých prípadoch nariaďujú zákony, ktoré sa na ňu vzťahujú.

Kategórie spracúvaných údajov:

Spoločnosť Kielle na tento účel spracováva také údaje, ktorých spracovanie jej zákon v konkrétnych prípadoch ukladá.

Právny základ spracovania:

Spoločnosť Kielle spracováva osobné údaje na účel plnenia právnych povinností, ktoré jej zákon ukladá.

Obdobie spracovania:

Spoločnosť Kielle osobné údaje na tento účel spracováva po obdobie, ktoré jej právne predpisy v konkrétnom prípade predpisujú.


3. Ochrana oprávneného záujmu

Účel spracovania osobných údajov:

Spoločnosť Kielle spracováva osobné údaje na účel prípadného vymáhania svojich práv alebo obrany v prípade sporu.

Kategórie spracúvaných údajov:

Spoločnosť Kielle môže v takom prípade spracovávať osobné údaje Používateľov, ktoré sa vzťahujú na individuálny prípad, napríklad meno, priezvisko, e-mailovú adresu, telefónne číslo.

Právny základ spracovania:

Spoločnosť Kielle spracováva osobné údaje na základe oprávneného záujmu, a to tak svojho, ako aj svojich Používateľov.

Obdobie spracovania:

Spoločnosť kielle spracováva osobné údaje na tento účel po obdobie 5 rokov od začatia spracovávania osobných údajov, ak dlhší čas spracovania neukladá v konkrétnom prípade právny predpis.

 

4. Spracovanie prístupových údajov pri návšteve webových stránok

Účel spracovania osobných údajov:

Súbory serverových záznamov sa vytvárajú a ukladajú na účel udržiavania technologického zabezpečenia.

Kategórie spracúvaných údajov:

Pri prístupe k webovým stránkam sa určité prístupové údaje automaticky spracúvajú ako tzv. server logy. Konkrétne ide o spracovanie týchto dát: i) názov navštívenej webovej stránky; ii) verzia/typ použitého prehliadača; iii) operačný systém Používateľa; iv) predchádzajúca navštívená webová stránka (odkazujúca URL); v) čas serverovej požiadavky; vi) objem prenesených dát; vii) názov hostiteľa pristupujúceho počítača (IP adresa). Tieto informácie neumožňujú spoločnosti kielle osobne identifikovať Používateľa, IP adresa sa však považuje za osobný údaj.

Právny základ spracovania:

Kielle spracováva osobné údaje na základe svojho oprávneného záujmu na vytvorenie a udržiavanie technologického zabezpečenia.

Obdobie spracovania:

Spoločnosť kielle spracováva údaje obsiahnuté v súboroch serverových záznamov 5 rokov.

 

Ďalší príjemcovia osobných údajov

Osobné údaje sa môžu poskytovať orgánom verejnej moci alebo zmluvným partnerom spoločnosti kielle.
 

1. Orgány verejnej moci

Spoločnosť kielle poskytuje osobné údaje orgánom verejnej moci iba na základe pokynov dotknutých osôb a ďalej v prípadoch, v ktorých to ukladá zákon, alebo z dôvodu ochrany oprávnených záujmov spoločnosti kielle alebo oprávnených záujmov tretích osôb.

2. Zmluvní partneri

Kielle môže osobné údaje poskytovať aj zmluvným partnerom, ak je to vhodné a primerané na účel ich spracovania.

Poskytovatelia služieb spojených s komunikáciou so zákazníkmi

Spoločnosť kielle zdieľa osobné údaje s niektorými partnermi, ktorí spoločnosti kielle pomáhajú zaisťovať komunikáciu so zákazníkmi, napríklad prevádzkovať kontaktný formulár. Medzi zdieľané údaje môže patriť meno a priezvisko, e-mail, telefónne číslo.

Daktela s.r.o.
Pod Krejcárkem 975
130 00 Praha 3
IČO: 27232263
DIČ: CZ27232263

Poskytovatelia technických služieb spojených s prevádzkou webových stránok

Spoločnosť kielle zdieľa osobné údaje aj s poskytovateľmi technických služieb spojených s webovými stránkami. Medzi zdieľané údaje môže patriť meno a priezvisko, e-mail, telefónne číslo, IP adresa.

Microsoft Corporation
One Microsoft Way
Redmond, WA 98052-6399
USA
Tax nr. 91-1144442

Etnetera a.s.
Jankovcova 1037/49
170 00 Praha 7
IČO: 25103814
DIČ: CZ25103814

Ďalší zmluvní partneri

Císek, advokátní kancelář s.r.o.
Jana Babáka 2733/11
612 00 Brno
IČO: 09761098
DIČ: CZ09761098

Vaše osobné údaje môžeme občas poskytnúť aj iným zmluvným partnerom, ak je to vhodné a primerané voči účelu ich spracovania.

 

Cookies

Kielle môže osobné údaje spracovávať aj v rámci cookies, ďalšie informácie nájdete v časti Zásady používania cookies.

 

Práva Používateľov

Právo na prístup k osobným údajom

Používatelia majú právo dostať informáciu o tom, či sa ich osobné údaje spracovávajú, a ak áno, majú tiež právo na prístup k nim. Ak majú Používatelia otázku či žiadosť týkajúcu sa spracovávania ich osobných údajov, môžu sa so spoločnosťou kielle skontaktovať.

Právo na opravu osobných údajov

Ak sa Používatelia domnievajú, že údaje spracovávané spoločnosťou kielle sú nepresné alebo neúplné, majú právo požadovať ich opravu alebo doplnenie.

Právo na výmaz

Ak Používatelia požadujú vymazanie ich osobných údajov, spoločnosť kielle tieto osobné údaje vymaže, ak i) už nie sú ďalej nevyhnutné na účely, na ktoré boli zhromaždené alebo inak spracúvané; ii) Používateľ odobral súhlas so spracovaním osobných údajov, tieto údaje boli spracúvané na základe súhlasu a neexistuje ďalší právny dôvod na ich spracovanie; iii) Používateľ podal sťažnosť na proces ich spracúvania a neexistuje prevažujúci právny dôvod na ďalšie spracúvanie osobných údajov Používateľa; iv) je ich spracúvanie nezákonné; alebo v) zanikla právna povinnosť spracovávať osobné údaje vyplývajúca z národného práva alebo práva Európskej únie.

Právo na obmedzenie spracovania osobných údajov

Kým spoločnosť kielle nevyrieši prípadné spory týkajúce sa spracúvania osobných údajov Používateľov, majú Používatelia právo požadovať obmedzenie spracúvania ich osobných údajov. V prípade obmedzenia ich spracovania sa osobné údaje Používateľov môžu spracúvať len so súhlasom Používateľa alebo na účel zriadenia, uplatnenia alebo hájenia právnych nárokov, na účel ochrany práv tretích osôb alebo z dôvodu naliehavého verejného záujmu Európskej únie alebo ktoréhokoľvek z členských štátov.

Právo na prenosnosť údajov

Používatelia majú právo získať osobné údaje, ktoré sa ich týkajú, ktoré i) nám poskytli; ii) sa spracúvajú na základe súhlasu alebo zmluvy a iii) spoločnosť kielle automaticky spracúva; všetko v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte. Rovnako majú Používatelia právo na presunutie týchto údajov k inému „controller“. Ak by však výkon tohto práva nepriaznivo ovplyvnil práva a slobody iných osôb, spoločnosť kielle žiadosti Používateľa nevyhovie.

Právo na sťažnosť

Používatelia majú právo podať sťažnosť proti spracúvaniu osobných údajov, ktoré sa spracúvajú na účely vykonania úkonu vo verejnom záujme, pri výkone verejnej moci alebo na účely ochrany legitímnych záujmov spoločnosti kielle či tretích osôb. Ak spoločnosť kielle následne nepreukáže existenciu vážneho legitímneho záujmu na spracúvanie osobných údajov, ktorý by prevyšoval záujmy Používateľov či ich práva a slobody, alebo ak spoločnosť kielle nepreukáže nutnosť spracúvania týchto osobných údajov na zriadenie, uplatnenie alebo bránenie právnych nárokov, ukončí spoločnosť kielle spracovanie osobných údajov na základe danej sťažnosti bez zbytočného odkladu. Používatelia majú ďalej nepodmienené právo podať sťažnosť proti spracovaniu ich osobných údajov na účely priameho marketingu.

Právo na odobranie súhlasu

Používatelia majú vždy právo odobrať predtým udelený súhlas so spracovaním ich osobných údajov. Odobranie súhlasu však spätne neovplyvní oprávnenosť spracovania osobných údajov na základe predchádzajúceho súhlasu, odobranie sa vzťahuje len na následné spracovania. Po uplatnení tohto práva spoločnosť kielle ukončí spracovanie daných osobných údajov bez zbytočného odkladu.

Používatelia smerujú žiadosti týkajúce sa uplatnenia ktoréhokoľvek z uvedených práv a otázky týkajúce sa spracúvania osobných údajov na e-mailovú adresu info@kielle.sk.

Kielle následne na žiadosti Používateľov zareaguje čo najskôr, najneskôr do 1 mesiaca (vo výnimočných prípadoch je možné toto právo obmedziť, napr. v prípade ohrozenia práv tretích osôb). Používatelia sa môžu v prípade pochybností o súlade s povinnosťami skontaktovať so spoločnosťou kielle na e-mailovej adrese info@kielle.sk alebo, ak je to vhodné, môžu podať sťažnosť štátnemu dozornému orgánu.