Informace o zpracování osobních údajů

Základní informace

Cílem kielle je transparentní přístup ke zpracování osobních údajů, a proto podává následující informace.

Společnost kielle GmbH, Südwestkorso 14, 12163 Berlin, Německo, zapsaná u District Court of Charlottenburg (Berlin) HRB 218528 B (dále jen „kielle“) provozuje webové stránky www.kielle.de (dále také „webové stránky“).  Kielle jako správce osobních údajů vynakládá veškeré úsilí, aby chránil soukromí všech zákazníků a jiných subjektů údajů, a garantuje důvěrné zacházení se všemi osobními údaji, které zpracovává.

Pro účely této informace se následujícími pojmy rozumí Uživatelem osoba, která navštívila webové stránky nebo kontaktovala kielle prostřednictvím e-mailu, telefonu či kontaktního formuláře.

Zpracování osobních údajů Uživatelů probíhá v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů, ve znění pozdějších předpisů, a dalšími souvisejícími předpisy.
 

Zpracování osobních údajů

Kielle zpracovává osobní údaje Uživatelů pouze k níže vyjmenovaným účelům. Uživatelé nejsou povinni kielle své osobní údaje poskytnout. V některých případech to však může být nezbytné pro využití nabídky zboží a služeb na webových stránkách. Osobní údaje mohou být zpracovávány manuálně i automatizovaně, vzhledem k rozsahu a účelům popsaným níže.
 

1. Vyřizování požadavků a dotazů

Účel zpracování osobních údajů:

Kielle zpracovává osobní údaje za účelem provozování funkčního komunikačního systému, který umožňuje potřebný kontakt s Uživateli.

Kategorie zpracovávaných údajů:

Kielle může za tímto účelem zpracovávat takové osobní údaje Uživatelů, které Uživatelé poskytnou v rámci svého dotazu nebo požadavku, typicky jméno, příjmení, telefonní číslo, e-mailovou adresu apod.

Právní základ zpracování:

Kielle zpracovává osobní údaje Uživatelů na základě svého oprávněného zájmu na řešení požadavků Uživatelů za účelem provozování funkčních webových stránek.

Doba zpracování:

Kielle osobní údaje za tímto účelem zpracovává po dobu vyřízení požadavku a dále po dobu 5 let.
 

2. Plnění právních povinností

Účel zpracování osobních údajů:

Kielle zpracovává osobní údaje také proto, že mu to v některých případech nařizují zákony, které se na něj vztahují.

Kategorie zpracovávaných údajů:

Kielle za tímto účelem zpracovává takové údaje, jejichž zpracování mu zákon v konkrétních případech ukládá.

Právní základ zpracování:

Kielle zpracovává osobní údaje za účelem plnění právních povinností, které mu zákon ukládá.

Doba zpracování:

Kielle osobní údaje za tímto účelem zpracovává po dobu, kterou mu právní předpisy v konkrétním případě předepisují.
 

3. Ochrana oprávněného zájmu

Účel zpracování osobních údajů:

Kielle zpracovává osobní údaje za účelem případného vymáhání svých práv nebo obrany v případě sporu.

Kategorie zpracovávaných údajů:

Kielle může v takovém případě zpracovávat osobní údaje Uživatelů, které se vztahují k individuálnímu případu, například jméno, příjmení, emailovou adresu, telefonní číslo.

Právní základ zpracování:

Kielle zpracovává osobní údaje na základě oprávněného zájmu, a to jak svého, tak svých Uživatelů.

Doba zpracování:

Osobní údaje za tímto účelem kielle zpracovává po dobu 5 let od započetí zpracovávání osobních údajů, pokud delší dobu zpracování neukládá v konkrétním případě právní předpis.
 

4. Zpracování přístupových dat při návštěvě webových stránek

Účel zpracování osobních údajů:

Soubory serverových záznamů jsou vytvářeny a ukládány za účelem udržování technologického zabezpečení.

Kategorie zpracovávaných údajů:

Při přístupu k webovým stránkám jsou určitá přístupová data automaticky zpracovávána jako tzv. server logy. Konkrétně se jedná o zpracování těchto dat: (i) název navštívené webové stránky; (ii) verze/typ použitého prohlížeče; (iii) operační systém Uživatele; (iv) předchozí navštívená webová stránka (odkazující URL); (v) čas serverového požadavku; (vi) objem přenesených dat; (vii) host name přistupujícího počítače (IP adresa). Tyto informace neumožňují kielle osobně identifikovat Uživatele, IP adresa je však považována za osobní údaj.

Právní základ zpracování:

Kielle zpracovává osobní údaje na základě svého oprávněného zájmu na vytvoření a udržování technologického zabezpečení.

Doba zpracování:

Data obsažená v souborech serverových záznamů kielle zpracovává po dobu 5 let.


Další příjemci osobních údajů

Osobní údaje mohou být předávány orgánům veřejné moci nebo smluvním partnerům kielle.

1. Orgány veřejné moci

Orgánům veřejné moci sděluje kielle osobní údaje pouze na základě pokynů subjektů údajů a dále v případech, kde tak ukládá zákon, nebo z důvodu ochrany oprávněných zájmů kielle nebo oprávněných zájmů třetích osob.

2. Smluvní partneři

Kielle může osobní údaje předat také smluvním partnerům, pokud je to vhodné a přiměřené k účelu jejich zpracování.

Poskytovatelé služeb spojených s komunikací se zákazníky

Osobní údaje sdílí kielle s některými partnery, kteří kielle pomáhají zajišťovat komunikaci se zákazníky, např. provozovat kontaktní formulář. Mezi sdílené údaje může patřit jméno a příjmení, e-mail, telefonní číslo.

Daktela s.r.o.
Pod Krejcárkem 975
130 00 Praha 3
IČO: 27232263
DIČ: CZ27232263

Poskytovatelé technických služeb spojených s provozováním webových stránek

Osobní údaje sdílí kielle také s poskytovateli technických služeb spojených s webovými stránkami. Mezi sdílené údaje může patřit jméno a příjmení, e-mail, telefonní číslo, IP adresa.

Microsoft Corporation
One Microsoft Way
Redmond, WA 98052-6399
USA
Tax nr. 91-1144442

Etnetera a.s.
Jankovcova 1037/49
170 00 Praha 7
IČO: 25103814
DIČ: CZ25103814

Další smluvní partneři

Císek, advokátní kancelář s.r.o.
Jana Babáka 2733/11
612 00 Brno
IČO: 09761098
DIČ: CZ09761098

Vaše osobní údaje můžeme občas sdělit také jiným smluvním partnerům, pokud je to vhodné a přiměřené k účelu jejich zpracování.

 

Cookies

Kielle může osobní údaje zpracovávat také v rámci cookies, více informací v Zásady použití cookies.

 

Práva Uživatelů

Právo na přístup k osobním údajům

Uživatelé mají právo dostat informaci o tom, zda jsou jejich osobní údaje zpracovávány, a pokud ano, mají rovněž právo na přístup k nim. Pokud mají Uživatelé otázku či žádost, týkající se zpracovávání jejich osobních údajů, mohou kielle kontaktovat.

Právo na nápravu osobních údajů

Pokud se Uživatelé domnívají, že data zpracovávaná kielle jsou nepřesná nebo neúplná, mají právo požadovat jejich napravení nebo doplnění.

Právo na výmaz

Pokud Uživatelé požadují výmaz jejich osobních údajů, kielle tyto osobní údaje vymaže, jestliže (i) již nejsou dále nezbytná pro účely, ke kterým byly shromážděny nebo jinak zpracovány; (ii) Uživatel vzal zpět souhlas se zpracováním osobních údajů, tato data byla zpracovávána na základě souhlasu a neexistuje další právní důvod  pro jejich zpracování; (iii) Uživatel podal stížnost na proces jejich zpracovávání a neexistuje převažující právní důvod pro další zpracovávání osobních údajů Uživatele; (iv) je jejich zpracovávání nezákonné; nebo (v) zanikla právní povinnost zpracovávat osobní údaje vyplývající z národního práva nebo z práva Evropské unie.

Právo na omezení zpracování osobních údajů

Dokud kielle nevyřeší případné spory týkající se zpracovávání osobních údajů Uživatelů, mají Uživatelé právo požadovat omezení zpracování jejich osobních údajů. V případě omezení jejich zpracování, osobní údaje Uživatelů mohou být zpracovávány pouze se souhlasem Uživatele nebo za účelem zřízení, uplatnění nebo hájení právních nároků, za účelem ochrany práv třetích osob nebo z důvodu naléhavého veřejného zájmu Evropské unie nebo kteréhokoli z členských států.

Právo na přenositelnost dat

Uživatelé mají právo získat jich se týkající osobní údaje, které (i) nám poskytli; (ii) jsou zpracovávány na základě souhlasu nebo smlouvy; a (iii) jsou kielle automaticky zpracovávány; vše ve strukturovaném, běžně užívaném a strojově čitelném formátu. Stejně tak mají Uživatelé právo na přesunutí těchto údajů k jinému «controller». Pokud by však výkon tohoto práva nepříznivě ovlivnil práva a svobody jiných osob, kielle žádosti Uživatele nevyhoví.

Právo na stížnost

Uživatelé mají právo podat stížnost proti zpracovávání osobních údajů, které jsou zpracovávány za účelem vykonání úkonu ve veřejném zájmu, při výkonu veřejné moci nebo za účelem ochrany legitimních zájmů kielle či třetích osob. Pokud kielle následně neprokáže existenci vážného legitimního zájmu na zpracování osobních údajů, který by převyšoval zájmy Uživatelů či jejich práva a svobody, nebo pokud kielle neprokáže nutnost zpracování těchto osobních údajů pro zřízení, uplatnění nebo hájení právních nároků, ukončí kielle zpracování osobních údajů na základě dané stížnosti bez zbytečného odkladu. Uživatelé mají dále nepodmíněné právo podat stížnost proti zpracování jejich osobních údajů pro účely přímého marketingu.

Právo na odebrání souhlasu

Uživatelé mají vždy právo odebrat dříve udělený souhlas ke zpracování jejich osobních údajů. Odebrání souhlasu však zpětně neovlivní oprávněnost zpracování osobních údajů na základě dřívějšího souhlasu, odebrání dopadá pouze na následná zpracování. Po uplatnění tohoto práva kielle ukončí zpracování daných osobních údajů bez zbytečného odkladu.

Žádosti týkající se uplatnění kteréhokoli z výše uvedených práv a otázky týkající se zpracování osobních údajů Uživatelé směřují na e-mailovou adresu info@kielle.cz.

Kielle následně na žádosti Uživatelů zareaguje co nejdříve, nejpozději do 1 měsíce (ve výjimečných případech je možné toto právo omezit, například v případě ohrožení práv třetích osob). V případě pochybností o souladu s povinnostmi mohou Uživatelé kontaktovat kielle na e-mailové adrese info@kielle.cz, nebo, pokud je to vhodné, mohou podat stížnost státnímu dozorovému orgánu.